FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

amateurkunsten en provincies

Tot op heden vervult het provinciale bestuursniveau een belangrijke rol ten aanzien van het amateurkunstenveld. Naast louter financiële steun (subsidies), zijn de provincies ondermeer een inhoudelijk klankbord en organiseren ze tal van wedstrijden en projecten. Verder bieden ze logistieke en promotionele steun van onschatbare waarde.

In het dossier (zie rechter kolom) kan je nagaan op welke manier de verschillende provincies de amateurkunsten ondersteunen. LET WEL. Dit is een overzicht anno 2014. Niet alle regelgeving of contactpersonen zijn op vandaag nog operationeel.

De provincies kregen immers te maken met opeenvolgende staatshervormingen. Een eerste in 2011, waarbij bepaalde budgetten werden overgeheveld naar Vlaanderen, in concreto de landelijke amateurkunstenorganisaties. Verder mochten de provincies blijven inzetten op bovenlokaal cultuurbeleid dat complementair is aan Vlaams of lokaal beleidsniveau.

Momenteel is er een nieuwe staatshervorming aan de gang. In het Vlaams Regeerakkoord (2014-2019) staat te lezen dat de provincies hun culturele bevoegdheden moeten overdragen. Welke impact (budgettair, op vlak van patrimonium en personeelsgebonden materie) dat precies zal hebben is nog niet duidelijk. Het Forum voor Amateurkunsten verdedigt in deze de belangen van de amateurkunsten. We zoeken de dialoog op met beleidsmakers rond toekomstige ontwikkelingen (minister Gatz denk momenteel na over een Regionaal Cultuurbeleid). In elk geval wenst de amateurkunstensector dat de huidige sterktes van het provinciale ondersteuningsbeleid niet verloren gaan.

To be continued...

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN