FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

planningsdocumenten

Beleidsplannen

Het beleidsplan van het Forum voor Amateurkunsten is aan haar derde editie toe. Deze behelst de periode 2017 - 2021.

Hierin zijn volgende strategische doelstellingen uitgewerkt:

  • Het Forum voor Amateurkunsten is dé referentie op het vlak van kennis, informatie en expertise en stelt deze ten dienste van het brede amateurkunstenveld
  • Het Forum verbindt over sectoren en domeinen heen met het oog op creatie van (nieuwe) kansen voor amateurkunsten
  • Het Forum promoot de verscheidenheid, het belang en de impact van amateurkunsten bij een breed publiek
  • Het Forum  houdt amateurkunsten hoop op de politieke agenda en beïnvloedt relevante beleidskwesties op verschillende bestuursniveau's      

Jaarplannen

Deze strategische doelstellingen zijn in het beleidsplan overgenomen en bepalen het kader van de werking. In het beleidsplan lees je de grote strategische lijnen en de meerjarenplanning. De concrete uitwerking ervan lees je in onze jaarplannen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN