FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

ontstaan

De jaren '90

In 1999 telde de amateurkunstensector nog 21 organisaties die een subsidie ontvingen vanwege het ministerie van de Vlaamse Overheid op basis van het decreet van 24 juli 1991 "houdende de subsidieregeling van verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening". De subsidie werd toegekend op basis van het aantal aangesloten actieve groepen, het aantal uren kwalitatieve begeleidingen, het aantal cursusuren en de georganiseerde regionale activiteiten. Dit bood echter weinig ruimte voor vernieuwing.

22 december 2000: een nieuw decreet, nieuwe noden

Het decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000 bracht een nieuwe beweging tot stand in de sector. Het bracht via een eenvoudig en helder beleidskader een open netwerk tot stand. De eerste jaren is heel wat tijd en energie besteed om deze overgang naar ontzuiling en krachtenbundeling te realiseren. Negen sterke landelijke amateurkunstenorganisaties, die elk voor hun discipline of subdiscipline als steunpunt fungeren, stapten tenslotte in 2006 in in de tweede beleidsperiode van dit decreet. Op dat ogenblik werd vastgesteld dat deze negen organisaties zelf al een zodanige steunpuntfunctie hebben, dat het voor de amateurkunstensector niet langer het VCA was dat verder als steunpunt zou optreden, maar wel een flexibele, kleine organisatie, die in handen is van de sector zelf. Dit gaf het ontstaan aan het Forum voor Amateurkunsten.

Juni 2006: de oprichting van het Forum voor Amateurkunsten

De werking van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA), dat tot en met 2006 als steunpunt voor de hele sector fungeerde, werd inhoudelijk opgesplitst. Het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, richt zich sinds 1 januari 2007 op de amateurkunstenaars in het Brusselse gewest. De vroegere steunpuntfunctie is in aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten vzw. Het Forum kreeg bijkomend de opdracht als belangenbehartiger voor de sector op te treden.

De oprichting van het Forum voor Amateurkunsten gebeurde in zeer nauw overleg met het Vlaams Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Ter voorbereiding van de oprichting vergaderden de voorzitters van de negen landelijke amateurkunstenorganisaties verscheidene keren om een gezamenlijk standpunt te vormen. Dankzij het feit dat men erin slaagde een gezamenlijke visie te ontwikkelen, kon het Forum van start gaan: op 19 juni 2006 vond de stichtingsvergadering plaats van het Forum voor Amateurkunsten en in november was onze organisatie operationeel.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN