FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

kunsten


De relatie tussen amateurkunsten en de professionele kunstensector is vrij naturel. Amateurkunsten zijn namelijk zowel voedingsbodem als afzetdomein van de professionele kunsten.

In de perceptie is de kloof tussen professionele en amateurkunsten soms groot.
In de realiteit is de afstand vaak minder groot dan soms wordt aangenomen (althans
voor bepaalde disciplines). Vooral in projecten en samenwerkingsverbanden
wordt ingezet op kruisbestuiving. Vaak is professionele coaching een unieke kans en uitdaging voor amateurs om de grenzen de verleggen. Interactie is ook een bron van inspiratie.
De uitdaging? Naast het projectmatige meer structurele allianties bouwen met de professionele kunsten. En de vaagheid van de grens tussen twee werelden, die in feite één verweven geheel vormen, op artistiek vlak uitspelen.

Geen enkele kunstenaar werd als professional geboren. Elke kunstenaar heeft in het amateurcircuit vaardigheden opgedaan en zich gaandeweg tot professional ontwikkeld.

Het is een misvatting dat een amateurkunstenaar sowieso diametraal t.o.v. de professionale kunstenaar staat. In de realiteit is er eerder sprake van een continuüm, een
omvangrijke grijze zone, een schuifknop waarbij een individu zich in meer of mindere mate als amateur- of professionele kunstenaar gedraagt. Bovendien gaat het om een ‘toegeschreven kenmerk’. Deze toekenning kan door anderen gebeuren, maar vaak komt de claim vanuit de beoefenaar zelf a.d.h.v. subjectieve zelfevaluatie (zelfetikettering).

Uit het onderzoek ‘Amateurkunsten in beeld gebracht' (2009) blijkt dat:

  • het overgrote deel van de amateurkunstenaars zichzelf als amateur ziet. 64 % plaatst zich in het continuüm amateur -professioneel aan de linkerzijde, d.w.z. eerder amateur.
  • ongeveer een derde plaatst zichzelf in het midden als semi‐professioneel kunstbeoefenaar.
  • een minderheid van 3,8% ziet zichzelf al als professioneel kunstenaar.
  • amateurkunstenaars, verbonden aan de landelijke amateurkunstenorganisaties, beschouwen zich gemiddeld als meer professioneel. 

Daarnaast investeren heel wat professionele kunstenaars een deel van hun tijd in het begeleiden, opleiden en coachen van amateurkunstenaars, in groepsverband (bv. een dirigent) of individueel (bv. de leerling-meester model).

De band tussen de amateurkunstensector en professionele kunsten is intens. Er worden producties opgezet waarin professionele en amateurkunstenaars samenwerken. Ook de kwaliteit van amateurkunstenaars wordt steeds vaker erkend. Bovendien bereiken de amateurkunstenorganisaties, bv. met hun tijdschrift, professionele kunstenaars. Verder is er tussen beide sectoren regelmatig overleg, wederzijds advies, opportuniteit tot speel- en presentatiekansen, coaching en begeleiding, talentontwikkeling, compositieopdrachten, enz.

Hieronder een aantal weblinks naar steunpunten voor de professionele kunstenaars.

Het Forum zoekt en stimuleert dialoog en wisselwerking tussen de professionele en 'amateur'kunstenaars, over disciplines heen. Het Forum garandeert verder een vlotte informatiedoorstroming.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN