FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

diversiteit en participatie kansengroepen


De actieve kunstbeoefening maakt van amateurkunsten een laagdrempelig en democratische vorm van cultuurparticipatie. Niet minder dan 37% van de Vlamingen beoefent regelmatig kunst in de vrije tijd. Het diversiteitsdenken is inherent aan de sector, en wordt breed ingevuld. Leeftijd, geslacht, geaardheid, sociaal-economische positie, scholingsgraad en etnisch-culturele afkomst worden overstegen als het op actieve kunstbeoefening aankomt.

Etnisch-culturele diversiteit

Hoewel niet al onze typische subdisciplines even herkenbaar zijn in andere culturen, is amateurkunst een  universele taal die ook personen van andere origine aan op naturelle wijze aanspreekt. De actieve kunstbeoefening die eigen is aan de amateurkunstensector (in tegenstelling tot receptieve cultuurparticipatie), maakt spontane uitwisseling mogelijk en stimuleert daardoor ook interculturaliteit.

Op 21 maart 2013 lanceerde het Forum voor Amateurkunsten een engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit. Hiermee geeft de amateurkunstensector vorm aan een diversiteitsbeleid met als doel meer interculturaliteit en een grotere etnisch-culturele verscheidenheid te realiseren in de praktijk van de amateurkunsten. In 2014 werkten we mee aan het jubileumjaar van 50 jaar migratie. Lees meer op onze projectpagina

In de beleidsplannen 2017-2021 van zowel het Forum voor Amateurkunsten als van de 9 erkende landelijke amateurkunstenorganisaties zijn diversiteit en participatie van kansengroepen inherent verankerd. Meer specifiek maken we in de volgende beleidsperiode samen extra werk van etnisch-culturele diversiteit in onze sector. 

We willen de verbindende kracht van amateurkunsten meer uitspelen en duurzame verbanden leggen met artistieke, etnisch-diverse samenwerkingsverbanden. De amateurkunstensector kan zo evolueren naar betere een afspiegeling van de diversiteit binnen de samenleving. We geven deze ambitie vorm via een gezamenlijk traject. Het Forum bouwt daarom aan een netwerk dat partnerschappen in functie van een gedeelde visie mogelijk maakt. Daarnaast kan via projectwerking geëxperimenteerd worden met concrete inhouden en methodes. In 2017 starten we met een wederzijdse kennismaking met migrantenfederaties, onder de vleugels van het Minderhedenforum. 

 Het Forum voor Amateurkunsten volgde ook het onderzoek DieGem. Dit onderzoek naar een nieuw, geactualiseerd en op praktijkervaringen gestoeld begrippenkader omtrent etnisch-culturele diversiteit en soilidariteit in diversiteit biedt interessante inzichten voor beleid en praktijk. Een praktijkenbank en toolkit maken de resultaten bruikbaar. 

In de amateurkunstensector brengen onder meer de projecten BK Poetry Slam, Cité Chantant en Singing Brussels een gemengde groep artiesten en publiek op de been. 

Met Who's the Boss tijdens het Sorry, not Sorry straatkunstenfestival van Circa in Gent bouwde Danspunt heel wat expertise en netwerk op in de urban genres. 

Het project Vamonos bracht Cubaanse en Belgische muzikanten, dansers, acteurs en beeldende kunstenaars samen. Een initiatief van OPENDOEK vzw, DANSPUNT, MUZIEKMOZAIEK en KUNSTWERKT. In samenwerking met Fameus, Zinnema, Circa en Vrienden van Cuba vzw. Ondersteund door het Cubaanse en Vlaamse ministerie van cultuur. 

Met Sing me In! bundelt Koor & Stem goede Europese praktijkvoorbeelden van samen zingen als onderdeel van het integratieproces van jonge migranten en vluchtelingen. 

Lokale Helden van Poppunt biedet lokaal en divers talent een eerste podiumkans. 

Ethno Flanders van Muziekmozaîek brengt jaarlijks jonge muzikanten van over de hele wereld samen om folkmuziek te maken. 

Doelgroepenwerking en participatie van kansengroepen 

Onderzoek toont aan dat amateurkunsten een vrij democratische vorm van cultuurparticipatie is. De socio-economische thuissituatie en het beschikbaar gezinsinkomen hebben quasi geen effect op actieve kunstbeoefening. Bovendien is actieve kunstbeoefening laagdrempelig en toegankelijk. De amateurkunstensector is hiermee goed geplaatst om inclusief en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving te werken. Toch wordt de amateurkunst meer als instrument dan als volwaardige finaliteit gezien in bijvoorbeeld sociaal-artistieke werking of minderhedenbeleid.

Binnen de amateurkunstensector werken verschillende participatieprojecten drempelverlagend. De expertise die wordt opgebouwd zorgt voor een verfijning van de aanpak.

Het project Mia Maakt Scène van OPENDOEK, Wijkcentrum De Kring (Eeklo) maakt theater met mensen in armoede.

Koor & Stem liet een exclusieve compositie maken voor mensen met een beperking, La Noche Sin Estrellas. De Stem van mijn geheugen sloeg de brug tussen amateurkunsten en welzijn dankzij de oprichting van contactkoren waar mensen met en zonder dementie een aangepast repertoire samen zingen. 

Het Forum voor Amateurkunsten volgt het project Uitpas van Cultuurnet Vlaanderen op.

Danspunt ondersteunde de oprichting van Platform-K, een danswerkplek voor mensen met een beperking met de steun van Danspunt, krijgen personen met een beperking intensieve begeleiding. In de brochure VEERKRACHT somt Danspunt de ervaringen en tips op voor een inclusieve danscreatie. 

TRACK in Residence van KUNSTWERKT bracht jongeren en senioren met beeldende kunst en met elkaar in contact. Met BREEDBEELD gaat KUNSTWERKT na hoe ateliers voor beeldende kunst mensen in armoede kunnen versterken. 

Creatief Schrijven ging via het Europese project PAROL! aan de slag met gedetineerden.

KUNSTWERKT ontwikklet voor The Big Draw 2017 een intergenerationele tekentool, die jong en oud samen aan het tekenen zet.

Met Gloed bouwde Danspunt ism CC De Grote Post aan een netwerk en aanbod voor 50+ die hedendaagse dans beoefenen.

 

 

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN