FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Nieuw steunpunt (boven)lokaal cultuurwerk

Het decreet bovenlokaal cultuurwerk is intussen een feit. Ook het uitvoeringsbesluit werd op 26 oktober goedgekeurd door de Vlaamse regering. Concreet voorziet het decreet in drie instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:
§ meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
§ de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
§ werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Tegen 1 januari 2019 zou het nieuwe steunpunt operationeel moeten zijn. Hierbij zal maximaal gebruik worden gemaakt van de sterktes van onder meer het Forum voor Amateurkunsten. O.a. onze organisatie nam zelf het initiatief om na te denken over een coherente taakstelling voor dit steunpunt. 


Het decreet en het uitvoeringsbesluit kan je raadplegen via cjsm.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN