FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Beslissingen Vlaamse regering hebben ook implicaties voor amateurkunsten

Traditioneel houdt de Vlaamse regering voor het zomerreces, een superministerraad. Tijdens deze marathonzitting worden de krijtlijnen van heel wat toekomstige maatregelen uitgezet. Deze keer werd het ook een spannend moment voor de amateurkunsten. De subsidie voor het Forum voor Amateurkunsten wordt nl. stopgezet vanaf 1 januari 2019. De middelen gaan over naar een nieuw steunpunt voor bovenlokaal cultuurwerk, waar ook de ondersteuning van amateurkunsten deel van zal uitmaken.

Dat een heroriëntering van de culturele bovenbouw eraan zat te komen, was al een tijdje duidelijk. Het Vlaams regeerakkoord van 2014-2019 stelde dat ze ondersteunende structuren, zoals  steunpunten, tegen het licht wilde houden om overlap te vermijden en efficiëntie te verhogen. Bovendien vindt deze regering overheidssteun voor belangenbehartigers niet vanzelfsprekend. Het Forum voor Amateurkunsten, steunpunt én belangenbehartiger, kwam zo twee keer in het vizier.


Zich bewust van deze oefening werkte het Forum afgelopen maanden actief mee aan een nieuw toekomstpad, m.n. het steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. Daarbij wordt de amateurkunstensector niet uit het oog verloren maar wel ingebed in een breder geheel: het (boven)lokaal cultuurbeleid in al haar facetten, met extra aandacht voor andere cultuursectoren (sociaal cultureel volwassenwerk, erfgoed, kunsten,...) en overige beleidsdomeinen (welzijn, onderwijs, jeugd, ...).


Om deze finaliteit kracht bij te zetten, keurde de Vlaamse regering afgelopen vrijdag (20 juli 2018) 2 maatregelen goed: het ontwerpdecreet diverse bepalingen beleidsveld cultuur én het uitvoeringsbesluit bovenlokale cultuurwerking


Daarin besliste de Vlaamse regering om:  • de artikelen 13 en 14 (over de opdracht en subsidiëring van het Forum) in het amateurkunstendecreet te schrappen

  • uitvoering te geven aan het decreet bovenlokale cultuurwerking, met oa. een nieuw steunpunt


Uit bijhorende nota's en Memorie van Toelichting onthouden we dat:  • de financiëring van het Forum vanaf 1 januari 2019 wordt stop gezet en samen met die van VVC en VVBAD aan het steunpunt bovenlokaal cultuurwerk worden toegevoegd. Tel daarbij een éénmalige injectie van middelen en het steunpunt start met een werkingsbudget van 1 miljoen euro.

  • De specifieke taken rond amateurkunsten ( maar ook bibliotheken en cultuur/gemeenschapscentra) krijgen een plaats in het kerntakenpakket van het nieuwe steunpunt. Dit met het oog op behoud van expertise, één duidelijk aanspreekpunt, naast de opportuniteit om transversaler en bovenlokaal te werken.

  • Met het personeel van het Forum wordt nagegaan hoe en waar zij een betekenisvolle werkplaats krijgen in bovenbouw. 


Bovenstaande heeft heel wat implicaties op de werkvloer. Het Forum voor Amateurkunsten bekijkt komende maanden hoe het concreet mee vorm kan geven aan het nieuwe steunpunt. De sector kijkt intussen uit naar een andere belangenbehartiger. 


Zie voorgaande berichtgeving over dit item.
Zie artikel: overdracht naar De Federatie.


Of bekijk alle docmumenten van deze Ministerraad.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN