FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

prioriteiten beleidsbrief cultuur 2017-2018

Op vrijdag 27 oktober werden de beleidsbrieven 2017-2018 Cultuur, Media, Jeugd en Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De beleidsbrieven stippelen de prioriteiten uit van minister Sven Gatz voor het komende jaar. Enkele zaken raken ook aan amateurkunsten.

 • Cultuurloket krijgt bijkomend budget om dienstverlening en knowhow uit te breiden naar o.a. amateurkunsten met professionele doorgroei ambities. (p. 18)

 • Er wordt verder ingezet op een herziening van het subsidiekader rond internationale projecten. (p. 49)

 • In de nasleep van de provinciale afslanking wordt bekeken hoe amateurkunsten ook in de toekomst verdere ondersteuning krijgen. (p. 49) Een overzicht van wat al is gebeurd vind je op p. 57.

 • Het decreet bovenlokaal cultuurbeleid krijgt verder vorm en treedt in werking vanaf 2020. (p. 58)

 • In uitvoering van het actieplan gecoördineerd vrijwilligerswerk wordt een kennis- en expertisecentrum op de rails gezet (p. 50)

 • Er wordt gewag gemaakt van een cultuureducatief plan met het oog op transparantie, sterkere profilering en invulling van leemtes (p. 38) Cultuur in de Spiegel blijft een ankerpunt.

 • Alternatieve financieringsvormen voor cultuur krijgen verder uitwerking (p. 20); de oproep innovatieve partnerprojecten wordt geëvalueerd en krijgt verder vervolg (p. 19). Hoewel in de tekst niet expliciet vermeld, komen ook amateurkunsten hiervoor in aanmerking.

 • Geïntegreerd letterenbeleid blijft op de agenda staan. In dit kader valt ook de naam van Creatief Schrijven (p. 14)

 • Geïntegreerd filmbeleid blijft eveneens een streven. Met aandacht voor een breed publiek, regionale spreiding en evenwicht tussen grote en kleine spelers. (p. 15)

 • Verdere treden nieuwe decreten rond sociaal cultureel werk, het bovenlokaal cultuurdecreet en erfgoed in werking.


Lees de beleidsbrief Cultuur


Lees de beleidsbrief Onderwijs


Ook voor minister Crevits van Onderwijs dient het laatste volledige jaar van deze legislatuur zich aan. • De goedkeuring van het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs is er voor onze sector een ijkpunt. In 2018 wordt werk gemaakt van nieuwe basiscompetenties en specifieke eindtermen (p. 15)

 • Ook deze minister refereert naar de vernieuwde samenwerking tussen Onderwijs en Cultuur, met ondermeer de opstart van ‘Kunstkuur’. (p. 15)

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN