FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

GIFTEN VIA CROWDFUNDING LEVEREN GEEN FISCAAL VOORDEEL OP

Giften, bekomen via een crowdfundingplatform, komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest, aldus de Federale Overheidsdienst Financiën. Zelfs indien de organisatie een erkenning heeft om fiscale attesten uit te reiken. Het argument dat het bij dergelijke giften, om ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’ gaat, is in deze context niet relevant. Daarom eisen de Verenigde Verenigingen, FOV, de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade en Formaat een aanpassing van de bestaande regeling, zodat ook non-profit organisaties en verenigingen deze ‘alternatieve vorm van financiering’ niet mislopen.

In de zoektocht naar aanvullende of alternatieve financiering duikt crowdfunding steeds meer op. Crowdfunding is  ‘in’ en tegelijk al eeuwenoud. Meer dan ooit zijn non-profit organisaties aangewezen op giften om hun werking financieel leefbaar te houden.  Fondsenwervingscampagnes worden met de regelmaat van de klok gelanceerd. En een succesvolle campagne vraagt een professionele aanpak, tijd en middelen. De ondersteuning via een crowdfundingplatform kan hier een belangrijke meerwaarde betekenen. Zo zorgt het platform vaak voor begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties, enz. 


Een niet onbelangrijk element bij fondsenwerving is dat donateurs een fiscaal voordeel ontvangen. Organisaties kunnen, als ze voldoen aan een aantal criteria, een erkenning krijgen (bij de minister van Financiën) om fiscale attesten uit te reiken aan donateurs, voor giften vanaf €40. 


Maar… giften,  ontvangen via een crowdfundingplatform komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest!


Voor alle duidelijkheid:  We hebben het wel degelijk over donation-crowdfunding, dus giften zonder tegenprestatie. Daarenboven zijn de individuele schenker en het geschonken bedrag traceerbaar. De organisatie weet dus perfect wie wat geschonken heeft.


De Federale Overheidsdienst  Financiën klampt zich echter vast aan een letterlijke interpretatie van de regelgeving en interpreteert giften via een crowdfundingplatform, als ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’, die dus niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest. Aangezien de wet vereist dat giften individueel en rechtstreeks worden overgemaakt aan de begunstigde organisatie.


Nochtans kunnen we de overheid niet van halsstarrigheid verdenken want in het verleden werd al een opening gemaakt voor ‘online betalingen of internetgiften’.  Via een circulaire (16.10.2014) geeft de FOD Financiën aan dat dergelijke giften in aanmerking komen voor een fiscaal attest (als uiteraard aan alle andere voorwaarden is voldaan). Aansluiten op nieuwe technologische ontwikkelingen is daarvoor het argument.


‘Giften werven via crowdfunding (platformen)’ is  echter ook een groeiende praktijk die vandaag omschreven wordt als een ‘alternatieve vorm van financiering’.Giften,  via een crowdfundingplatform, komen dus niet in aanmerking voor een fiscaal attest. Zelf indien de organisatie een erkenning heeft om ze uit te reiken! Het argument dat het bij dergelijke giften, om ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’ gaat is in deze context niet relevant.De Verenigde Verenigingen, FOV, de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade  en Formaat eisen daarom een aanpassing van de bestaande regeling, zodat ook non-profit organisaties en verenigingen deze ‘alternatieve vorm van financiering’ niet mislopen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN