FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Wettelijk kader

De negen landelijke amateurkunstenorganisaties en het Forum voor Amateurkunsten zijn erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten. Elk van deze organisaties geeft een brede ondersteuning aan amateurkunstenaars, zowel zij die in groep als zij die op individuele basis kunst beoefenen. Het is hun taak om hun discipline te stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te begeleiden. Op deze manier streven zij naar vernieuwing, verjonging en verbreding van hun sector.

De Vlaamse overheid subsidieert enkel erkende amateurkunstenorganisaties: één per kunstdiscipline. Groepen of individuele amateurkunstenaars komen enkel in aanmerking voor een financiële tussenkomst voor internationale projecten. Meer hierover lees je in het uitvoeringsbesluit.

Het decreet en uitvoeringsbesluit kan je hiernaast downloaden.

Op de website van de overheid, vind je de decreten en uitvoeringsbesluiten in chronologische volgorde.

Op het vlak van beleid bevindt amateurkunst zich op de snijlijn met lokaal vrijetijdsbeleid, kunst- en cultuureducatie, kunsten, erfgoed, (deeltijds kunst)onderwijs, jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, welzijn, participatie, innovatie,…
Werken aan de expressieve en kunstzinnige ontwikkeling van mens en maatschappij is een gedeelde opdracht van diverse beleidsdomeinen...

Wie met amateurkunstenbeleid bezig is, kan dus best ook deze regelgeving in het oog houden. Hiervoor kan je terecht op diverse sites van de overheid

 

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN