FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN


reset

Aan de slag met het INTEGRATIEPACT: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect

wie

Het ESF-agentschap van de Vlaamse overheid lanceerde de projectoproep 426 ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect’

Wat?
Deze oproep heeft als doel om directe en indirecte discriminatie van personen uit derde landen te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Concreet willen we via een integratiepact een breed draagvlak scheppen en zoveel mogelijk organisaties stimuleren om acties te nemen die discriminatie op basis van nationaliteit, zogenaamd ras en afkomst bestrijden en wederzijds respect bevorderen. Via de eerdere oproep “Integratiepact: inhoudelijke omkadering en ondersteuning” is een koepelstructuur opgericht die instaat voor de regie van het integratiepact, de vzw Integratiepact.

Via deze projectoproep ondersteunen we partnerschappen die oplossingsgerichte en sociaal innovatieve projecten opstarten gericht op een gedragswijziging tegenover diversiteit, discriminatie en racisme. De projecten bevatten concrete, zichtbare acties en fungeren zo als katalysator voor een brede maatschappelijke beweging rond de thematiek.

Wie?
Deze oproep is gericht naar alle publieke en private actoren met rechtspersoonlijkheid. De oproep vereist een partnerschap dat aantoonbare goede praktijkervaring heeft met methodieken om discriminatie en racisme aan te pakken en gedragsverandering te realiseren en dat over expertise beschikt in het werken met de AMIF-doelgroep. De indieners onderschrijven de doelstellingen van het Integratiepact.

Project?

Een project omvat volgende onderdelen:

 • De promotor ondertekent de engagementsverklaring van het Integratiepact .
 • De promotor start in samenwerking met andere actoren een oplossingsgericht, sociaal innovatief en duurzaam gedragswijzigingstraject op om discriminatie en racisme te voorkomen en te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. Dit traject bevat concrete acties en is gebaseerd op reeds verworven kennis en expertise m.b.t. gedragsverandering en discriminatiebestrijding.
 • De promotor deelt het proces en de resultaten, maakt deze zichtbaar (communicatie), beïnvloedt de maatschappelijke discussie (sensibilisering) en stimuleert andere actoren om actie te ondernemen (werving).
   

Budget?
Het budget voor de oproep bedraagt 1.000.000 euro. Een project kan tussen 100.000 en 250.000 euro subsidie aanvragen. Daarnaast moet het partnerschap zelf minimaal 25% financiering inbrengen (publieke cofinanciering of private financiering).

Hoe?
De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het opstellen van een projectplanning en een begroting.

 

wanneer

De oproep wordt gelanceerd op 22 december 2017 en staat open tot en met 30 maart 2018. Uiterlijk op 30 juni 2018 beslist het Monitoringcomité AMIF over de goedkeuring van de projecten en wordt de beslissing gecommuniceerd aan de promotoren. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 juli 2018 en lopen 18 maanden, tot 31 december 2019.

Ondersteuning door integratiepact vzw.

Om u ondersteuning aan te bieden bij de inhoudelijke uitwerking van projectvoorstellen, organiseert vzw integratiepact opnieuw een bijeenkomst.

Bijeenkomst 'Aan de slag'

 • 22 januari
 • 9u30 tot 16u30
 • KVS (zaal Top), Arduinkaai 7, Brussel
 • Inschrijven kan je hier
 • Inhoud: toelichting over de visie en het proces van het Integratiepact + kans tot ontmoeting  van de partners uit het lerend netwerk te ontmoeten om samen aan de slag te gaan.

Meer informatie kan u vinden op www.integratiepact.be

deadline:
 • 2018-03-30
subsidient
 • Vlaamse overheid
type
 • projectsubsidies
trefwoorden
 • diversiteit | subsidie | participatie | samenwerking
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN