FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Amateurkunsten, voldoende ondersteund? (Sarah Beernaert, 2009)

De amateurkunsten worden in Vlaanderen vanuit verschillende beleidsniveaus – landelijk, provinciaal en lokaal - ondersteund. In opdracht van het Forum voor Amateurkunsten brengt Sarah Beernaert via dit onderzoek in kaart wat er op lokaal niveau gedaan wordt om de amateurkunsten te ondersteunen en te stimuleren (onderzoeksvraag 1). Bovendien tracht ze na te gaan wat er in de toekomst kan/moet verbeteren (onderzoeksvraag 2).

De thema's die in de gesprekken aan bod kwamen zijn: communicatie, inspraak,
infrastructuur, financiële ondersteuning, logistieke ondersteuning, netwerking, inhoudelijke
ondersteuning, presentatie, WAK, frequentie ondersteuningsvragen, hiaten, hindernissen
en behoefte aan richtlijnen.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN