FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

amateurkunstenorganisaties

Het Forum voor Amateurkunsten en de negen landelijke amateurkunstenorganisaties zijn erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten. Elk van deze organisaties voorziet een brede ondersteuning aan amateurkunstenaars, zowel zij die in groep als zij die op individuele basis kunst beoefenen. Het is hun taak om binnen hun discipline kunstenaars te stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te begeleiden. Op deze manier streven zij naar vernieuwing, verjonging en verbreding binnen de sector.

De Vlaamse overheid subsidieert enkel de negen erkende amateurkunstenorganisaties: één organisatie per discipline.

Het Vlaamse amateurkunstenlandschap is onderverdeeld in verscheidene disciplines en deeldisciplines. Maar creativiteit kent geen beperkingen, het is dus mogelijk dat er nieuwe vormen van amateurkunst opduiken.

De Vlaamse overheid laat ook ruimte voor nieuwe disciplines. Wanneer een nieuw project geen onderdak vindt bij de negen reguliere organisaties voor amateurkunsten, is het mogelijk om hiervoor een projectsubsidie te krijgen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN