FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Financiële ondersteuning door steden en gemeenten

In de loop van 2009, 2010 en 2011 bezochten het Forum voor Amateurkunsten en vzw Repetitieruimtes i.h.k.v. de lokale trajectbegeleiding zo'n 45 Vlaamse steden en gemeenten. Uit de bevraging blijkt dat amateurkunstenaars vaak bij hun gemeentebestuur aankloppen met financiële vragen.

Gemeenten tellen vaak honderden, zo niet duizenden kunstenaars en vrijwilligers. De laatste jaren treden een aantal verschuivingen op qua organisatievorm en inzet. Gemeentebesturen die mee willen zijn op het nieuwe élan, moeten hun visie en bijgevolg ook hun beleid en reglementen aanpassen.

Het ‘klassieke' verenigingsleven is nog niet out, maar krijgt wel steeds meer nieuwe initiatieven, tijdelijke groeperingen en niet-georganiseerde cultuurparticipanten naast zich. De uitdaging is om ook die een plaats te geven en hun werking te ondersteunen en te stimuleren.

Ter inspiratie schreven het Forum voor Amateurkunsten, vzw Repetitieruimtes, LOCUS en VVJ een nota met als titel ‘Lokaal subsidie- en ondersteuningsbeleid'. (zie download hiernaast)

De opzet bestaat erin om richtingwijzers aan te bieden voor een goede en doordachte ondersteuning van (jonge) amateurkunstenaars en ‘nieuwsoortige' verenigingen. We nemen huidige knelpunten onder de loupe en suggereren mogelijke oplossingen. We wijzen op de beperkingen van bestaande formuleringen en geven een alternatief. We trekken de focus ruimer open: ondersteuning is niet gebonden aan leeftijd of diensten. En zoals altijd, maken goede afspraken goede vrienden.

In een notendop mag de lezer het volgende verwachten:

1.            Het verenigingsleven in beweging. Tijd voor heroriëntatie !?   

2.            Bestaande subsidiesystemen en mogelijke alternatieven     

               2.1          Opgepast voor misbruik en onbedoelde uitsluiting 
               2.2          Nominatieve subsidie versus convenanten       

3.            Ondersteunen is meer dan subsidiëren alleen 

               3.1          Een waaier aan mogelijkheden
               3.2          Een gedeelde verantwoordelijkheid       

4.            Suggestie: een tweesporensubsidiebeleid        

               4.1          Erkenning versus ‘h'erkenning
               4.2          De financiële vertaalslag        
               4.3          Structurele kosten      
               4.4          Project in de ruime betekenis van het woord   

5.            Uitsmijter: de rol van cultuur- en gemeenschapscentra              

6.            Bijlagen               

                6.1          Overzicht soorten verenigingen  
                6.2          Amateurkunstenaars in beeld  

Meer info
Elke Verhaeghe, T 09 235 40 01

 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN