FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

sociaal-cultureel volwassenenwerk


Amateurkunsten en sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn nauw verwant aan elkaar.

In het huidig beleid zijn amateurkunsten een specifiek domein binnen het sociaal-cultureel werk waarbij de nadruk ligt op actieve, productieve en creatieve kunstparticipatie. Het sociaal-culturele bestaat erin mensen in die mate te begeleiden dat ze zich beter voelen in de maatschappij.

De verschillende functies van het sociaal-cultureel werk komen op een integrale manier aan bod binnen de amateurkunstensector.

  1. De culturele functie zit ingebed in de artistieke creatie en expressie en de betekenisgeving d.m.v. amateurkunsten.
  2. Het educatieve aspect zit vervat in de wil en de kansen om bij te leren, het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.
  3. De maatschappelijk activerende functie is niet altijd in dezelfde mate aanwezig, toch wordt ook binnen de amateurkunsten kunst vaak ingezet om maatschappelijke thema’s aan te grijpen en expressie te geven aan een kritische opinie.
  4. De gemeenschapsvormende functie vertaalt zich in het feit dat de liefde voor kunst amateurkunstenaars bindt en samenbrengt waardoor het sociaal weefsel wordt versterkt.

Verder ‘deelt' de amateurkunstensector een doelgroep met het sociaal-cultureel werk. Denk maar aan toneelafdelingen van KWB, cursisten digitale fotografie bij Vormingplus of gespecialiseerde vormingsinstellingen, enz. Het is dus goed om voeling te hebben met elkaars werkveld.

Het Forum voor Amateurkunsten zet hier op in o.a. via netwerking met FOV en SoCiuS.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN