FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

kunst- en cultuureducatie


Kunst- en cultuureducatie zijn transversale aangelegenheden, die verschillende beleidsdomeinen doorkruisen en waarbij heel uiteenlopende sectoren en actoren betrokken zijn. De aandacht voor dit thema zit verankerd in een hele rist regelgevingen. Cultuureducatie volgt enerzijds het spoor van onderwijs, maar ook dat van de vrije tijd.

Tot de aanbieders behoren ondermeer cultuurcentra, gespecialiseerde vormingsinstellingen, kunsteducatieve organisaties, Vormingplus, landelijke amateurkunstenorganisaties maar evengoed de muziekwinkel om de hoek. 

Amateurkunstenaars zijn leergierig. Uit onderzoek blijkt dat 20% ooit een kunsteducatieve opleiding volgde buiten het deeltijds kunstonderwijs. Het gaat om kortlopende cursussen, masterclasses, e-learning, workshops, enz.

De maatschappelijke aandacht voor het thema cultuureducatie is de voorbije jaren stevig in opmars. In 2008 stelde voormalig minister Bert Anciaux een beleids- en actienota over cultuureducatie op. Deze omvat een inventarisatieoefening van niet-formele kunsteducatie in het Vlaamse landschap. Het resultaat lees je in ‘Smaakmaker'.

Met de Conceptnota ‘Groeien in cultuur’ willen ministers Schauvliege en Smet de stap zetten naar een meer structurele samenwerking tussen Cultuur, Jeugd en Onderwijs op het vlak van cultuureducatie. Op 20 januari 2012 keurde de Vlaamse Regering de nota goed.

Naast deze nota wordt ook een conceptnota ‘Doorgroeien in cultuur’ uitgewerkt, waarin een gezamenlijke visie, doelstellingen en actieplan rond het belang van cultuureducatie voor alle leeftijdsgroepen en levenslang leren opgenomen zal zijn.

Naar aanleiding van het actieplan ‘Groeien in Cultuur’ zijn ondertussen een aantal nieuwe onderzoeken opgestart, lopende of deels afgerond. Zo ontwikkelt het onderzoek ‘Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen’, gebaseerd op een Nederlands onderzoek van Barend Van Heusden, een doorlopend referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie voor het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, alsook voor deeltijds kunstonderwijs en de lerarenopleiding . 

Op de website van de Vlaamse overheid vind je ook heel wat relevante informatie.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN