FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

beleidsbrief cultuur 2016 en amateurkunsten

Eind oktober diende minister Sven Gatz zijn beleidsbrief Cultuur 2016 in bij het Vlaams Parlement. Het Forum screende alvast de engagementen van de minister naar de amateurkunstensector.

Het komende werkjaar wil de minister focussen op 6 werkpunten, waaronder een witboek voor aanvullende financiering (bv. crowdfunding), toekomstgericht en versterkt sociaal-cultureel werk en de uitrol van een regionaal beleid.


Relevante passage in het hoofdstuk amateurkunsten (p. 42): “Ik wil onderzoeken hoe de kloof, in perceptie en praktijk, tussen de amateurkunstensector en de professionele kunstensector verkleind kan worden.” Ook “samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs” wordt in die context aangehaald. M.b.t. het lokaal cultuurbeleid (p. 46) verwijst de minister ondermeer naar het decreet van 3 juli 2015 (overheveling van sectorale middelen naar het Gemeentefonds) en de nood aan nauwkeurige monitoring om bij te sturen vanuit Vlaanderen waar nodig.


De volledige beleidsbrief kan je hier nalezen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN