FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Vacature directeur/zakelijk leider bij opendoek vzw

OPENDOEK vzw heeft een vacature voor de functie van DIRECTEUR/ZAKELIJK LEIDER. De directeur/zakelijk leider is eindverantwoordelijke voor de uitbouw van OPENDOEK als ondersteunende organisatie voor het amateurtheater. Hij werkt onder het gezag van de Raad van bestuur.

Kandidaatstellingen kunnen worden doorgestuurd aan Rob Van Genechten, Voorzitter van de Raad van Bestuur, per email aan opendoek@telenet.be of per post aan Rob Van Genechten, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Opendoek Amateurtheater Vlaanderen vzw, Zirkstraat 36 te 2000 Antwerpen.  Wij vragen kandidaten een motivatiebrief en C.V. toe te voegen.


 


TAKENPAKKET VAN DE DIRECTEUR/ZAKELIJK LEIDER


    1. a)STUREN VAN BELEID en BELEIDSVOORBEREIDINGAgendeert en leidt de teamvergaderingen. 


Agendeert samen met de voorzitter de bijeenkomsten van de raad van bestuur en algemene vergadering.


Overlegt met de voorzitter.


Is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleidsplan (vijfjaarlijks) en het voortgangsrapport, het permanent toetsen van de vertaling van het beleidsplan in concrete actieplannen.


 1b)FINANCIEN


Financieel Beheer


Opvolging van de provinciale rekeningen en begeleiding provinciale penningmeesters.


Opvolgen van de boekhouding.


Controle van de budgetten, grootboeken en de proef-saldibalansen.


Opvolgen van deelbegrotingen (evenementen-projecten-jongeren-promotie enz.).


Tweemaandelijkse rapportering aan raad van bestuur.


Financieel Beleid


Opmaak van de jaarbegroting en meerjarenbegroting.


Analyse van de periodieke afrekeningen.


Analyseren van de uitgavenposten en verdeelsleutels tussen diverse werkingen.


Bijsturen van budgetten waar nodig in nauwe samenwerking met de raad van bestuur.  1. c)MEDEWERKERSBELEID


 Supervisie en coördinatie van het team (administratieve medewerkers en stafmedewerkers).


Opmaak functieomschrijvingen, samenstelling takenpakket, opvolging taak- en tijdregistratie, opvolging recuperatie en vakantie, leiden teammeetings, functionerings- en evaluatiegesprekken, overleg met voorzitter, rapporteren naar raad van bestuur, opvolgen loonadministratie, contacten met SDWorx, Sociare, Mensura,…


Supervisie en opvolging van vrijwilligersbeleid: het uitwerken van een vrijwilligersbeleid, takenpakketten, opzetten van acties voor rekrutering, opleiding, inschakelen, evalueren, waarderen van vrijwilligers.  1. d)INFORMATICA EN AUTOMATISERING


 Uitwerken en opvolgen van administratieve processen.


Inzicht in het automatiseren en digitaliseren van administratieve processen.


Vertrouwd met databeheer.   1. e)VERTEGENWOORDIGING


Vertegenwoordigt OPENDOEK in het Directeurenoverleg (DOL) van het Forum voor amateurkunsten, in raad van bestuur van Fameus vzw, in Algemene Vergadering van Amateo, op diverse activiteiten en evenementen van de kunsten- en culturele wereld. 


PROFIEL


Als directeur/zakelijk leider van OPENDOEK ben je van veel markten thuis. Je hebt een inspirerende visie op de toekomst van het amateurtheater en OPENDOEK als koepelorganisatie. Je zet de strategie uit en weet ook op kortere termijn resultaten neer te zetten. Je bent energiek, moedig en evenwichtig. Je hebt visie, inspireert, doet zijn ideeën toepassen, leidt de processen daartoe en heeft persoonlijkheid.


A.Visie


1. Je ontwikkelt geregeld nieuwe ideeën rond de verdere uitbouw van de amateurkunsten in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en opportuniteiten.
2. Je hebt de moed om zaken totaal anders aan te pakken.
3. Je verwerkt de inbreng van de professionele medewerkers, vrijwilligers en partners in je ideeën.
4. Je vertaalt kansen in het maatschappelijk veld naar producten of diensten die relevant zijn voor de theaterliefhebber.
5. Je kunt ontwikkelingen in de toekomst los zien van het hier en nu.


6. Je hebt oog voor duurzaamheid en diversiteit in onze samenleving en de vertaling ervan naar OPENDOEK toe.


B. Inspiratie


1. Je krijgt meestal applaus en medestanders voor je ideeën .
2. Je geeft zelf het goede voorbeeld.
3. Je stemt je stijl af op het publiek dat je voor je hebt.
4. Je weet eenheid en samenhang te creëren in teams met tegengestelde visies.
5. Je laat anderen meedenken en meepraten en laat je eventueel overtuigen door andere meningen.


C. Implementatie


1. Je toetst je ideeën op uitvoerbaarheid.
2. Je maakt een planning en werkt die stap voor stap af.
3. Je rekent medewerkers af op resultaten.
4. Je verwerkt ervaringen in de lopende operatie.
5. Je gaat na wat de effecten zijn van je inspanningen.


D. Leiding geven


1. Je zet anderen aan tot actie en weet hen te overtuigen van de noodzaak.
2. Je viert (ook tussentijds) gezamenlijk behaalde successen.
3. Je kunt je inleven in anderen; je luistert voordat je je mening vormt .
4. Je hakt knopen door en draalt niet onnodig om keuzes te maken.
5. Je weet anderen tot prestaties te brengen die ze in hun eentje niet bereikt zouden hebben.


E. Persoonlijkheid


1. Je bent communicatief, energiek en optimistisch van aard.
2. Je laat je niet uit het veld slaan door tegenslag. Integendeel: je schakelt er vrolijk een tandje bij.
3. Je baseert je oordelen op feiten, niet puur op gevoel.
4. Je vindt het heerlijk om met verschillende dingen tegelijkertijd bezig te zijn
5. Je houdt van vernieuwing en verandering. Je kunt goed omgaan met werkdruk.


Opleiding:


Je beschikt over een diploma universitair onderwijs met relevante kwalificaties of je kunt een gelijkwaardige ervaring aantonen.


Relevante vaardigheden en ervaring: 


 1. Je beschikt over aantoonbare management ervaring in het aansturen van een team. 


2. Je hebt sterke administratieve vaardigheden en kennis van alle boekhoudkundige processen en min. 3 jaar zakelijke ervaring in een managementfunctie, bij voorkeur binnen de ruime cultuursector.. 


4. Je hebt voeling met het amateurtheater, het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk en je beschikt over een netwerk in de culturele sector.


5. Je bent vertrouwd met informatiesystemen en softwaretoepassingen. 


6. Je hebt ervaring in het schrijven van dossiers. 


7. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands, Frans en Engels. 


 Aanbod: 


Een afwisselende job met veel verantwoordelijkheid en interessante contacten.. Een flexibele en dynamische werkomgeving. Voorwaarden: Voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. Verloning volgens de loonschalen van PC 329.01  Looncategorie L1.  OPENDOEK  ressorteert onder de CAO 329.01


Andere voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling woon-werk verkeer,  tussenkomst GSM kosten, tussenkomst internet.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN