FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

VERENIGINGSWERK: onbelast tot 500 euro/maand bijverdienen: STAND VAN ZAKEN

In opdracht van de regering heeft de RSZ de website "bijklussen.be" ontwikkeld. De informatie die hierop wordt verstrekt, is onder voorbehoud en wordt permanent afgestemd op de evolutie van de politieke besluitvorming.

De federale regering werkt, zoals opgenomen in het Zomerakkoord verder aan de uitwerking van een statuut vrijetijds- of verenigingswerk.


De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot 500 euro onbelast per maand kunnen bijverdienen. Op jaarbasis gaat het om 6.000 euro. 


Maar om welke taken gaat het juist? De federale regering twee lijsten uit met functies die in aanmerking zullen komen voor het vrijetijds- of verenigingswerk. De eerste lijst omschrijft elf diensten van burgers aan burgers. De tweede lijst somt zeventien taken in het verenigingswerk op.


Op de vraag van het Forum voor Amateurkunsten werd hierin ook de functie van artistiek of kunsttechnische begeleider opgenomen, denk aan de functie van dirigenten, regisseurs, coaches, …mensen die levensnoodzakelijk zijn voor de begeleiding van amateurkunstenaars en die vaak ook allerlei (extra) opleidingen hebben genoten. Onze sector is al langer vragende partij om hen op een legale manier een - beperkte– prestatievergoeding te kunnen bieden.


Door een duidelijke afbakening van de functies en prestaties die in aanmerking kunnen komen voor dit statuut van verenigingswerk, wordt voor de amateurkunstensector een duidelijke lijn getrokken tussen het vrijwilligerswerk en dit nieuwe statuut. De invoering van het statuut zal de sector net toelaten om uit de grijze zone te treden waarin momenteel oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het vrijwilligersstatuut en de bijhorende vergoedingen.


Door onder andere te stellen dat enkel personen die reeds een hoofdberoep hebben, waarmee ze sociale rechten opbouwen, gebruik kunnen maken van het statuut, wordt ook een terugval uit de reguliere arbeid vermeden. Het creëren van “mini-jobs” is absoluut geen doelstelling van de amateurkunstensector.


Als sector zijn we tevreden met de functie van artistiek en kunsttechnische begeleider, meer nog, we bepleiten een snelle invoering van deze functie. Anderzijds treden we de verzuchtingen uit andere sectoren bij dat de volledige functielijst verder verfijnd moet worden en we geenszins het huidige vrijwilligerwerk willen ondermijnen. 


Concrete info?


Er is nu ook een nieuwe website van de RSZ om te informeren over het verenigingswerk. Je kan meer informatie vinden op www.bijklussen.be of met vragen contact nemen op het contactcenter van de RSZ: bijklussen@rsz.fgov.be


Stand van zaken?


De regeling zorgde voor heel wat maatschappelijke, juridische en (dus ook) politieke ophef. Dit leidde ertoe dat de invoegetreding werd uitgesteld van 1 januari naar 20 februari. Recent bleek ook dat een deel van de functies pas operationeel wordt vanaf 1 juli. Aangezien de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) inmiddels een belangenconflict inriep is de deadline van 20 februari niet meer realistisch. 


En vrijwilligerswerk dan? 


Met vragen over vrijwilligerswerk kan je uiteraard altijd bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/


En nu? 


Wij houden je verder op de hoogte via onze vaste kanalen. 


 


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN