FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

MUSIC CONNECTS: projectoproep Koningin Mathildefonds muziek & participatie kwetsbare jongeren

Voor zijn kandidaatoproep 2016 is het Koningin Mathildefonds op zoek naar originele en participatieve projecten, waarin de muziek, in haar verschillende uitdrukkingsvormen, een centrale rol speelt en ontmoeting tussen kinderen of jongeren met een verschillende achtergrond mogelijk maakt. Projectaanvragen worden tegen ten laatste 23 november ingediend.

Projecten door en voor jongeren, die in het bijzonder aandacht hebben voor de meest kwetsbaren, vormen de rode draad in de projectoproepen van het Koningin Mathildefonds. 


Voor zijn kandidaatoproep 2016 gaat het Koningin Mathildefonds op zoek naar originele projecten die muziek een centrale plaats toekennen en die troost, steun of een boost bieden aan kinderen of jongeren die zich wat kwetsbaarder voelen, om welke reden dan ook,… . Projecten die jongeren, dankzij muziek, de kans bieden om zich te emanciperen en hun toekomst met succes vorm te geven.


Het Fonds is op zoek naar originele en participatieve projecten, waarin de muziek, in haar verschillende uitdrukkingsvormen, een centrale rol speelt en ontmoeting tussen kinderen of jongeren met een verschillende achtergrond mogelijk maakt. De projecten moeten bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren. Zij moeten hen de kans bieden op toegang tot een muzikale wereld die ze wellicht niet kennen en hen de mogelijkheid geven zich te uiten. De uiteindelijke bedoeling is de emancipatie en het welzijn van de jongeren die bij het project betrokken zijn. Door de muren te slopen tussen muziekgenres en -stijlen, wordt de kracht van het verschil benut op artistiek vlak. In die zin worden ook originele samenwerkingverbanden aangemoedigd, waarbij muziek fungeert als bindend element bij de uitwerking van het initiatief. Het proces dat in het kader van deze projecten wordt doorlopen is belangrijk, maar ook het eindresultaat moet voldoende aandacht krijgen: een concert, een inspirerende aanpak, een uitwisseling, ... 


Wie kan indienen?


Alle niet-commerciële organisaties in België, die zich toeleggen op muziek, kinderen en jongeren, buurtgerichte activiteiten, emancipatie, de begeleiding van mensen in een kwetsbare situatie (ongeacht de aard van de kwetsbaarheid) … en vooral tot muziekverenigingen en -academies, orkesten, koren, buurt- en jeugdhuizen, jongerenwerkingen, actoren uit de sector voor buitenschoolse activiteiten, scholen,  ... .


Welke ondersteuning kan je krijgen?


De geselecteerde projecten kunnen rekenen op (maximaal) € 10.000 steun. De projecten mogen lopen tot en met juni 2018. Naast de financiële steun zullen de initiatiefnemers van de projecten worden uitgenodigd om deel te nemen aan minstens één intervisie. 


Wanneer indienen?


Uiterste datum voor indiening van het kandidaatdossier is 23 november 2016. 


Meer informatie?


Voor algemene informatie:
Contactcentrum
+32-2-500 4 555

Voor specifieke vragen:
Griet De Ceuster
0476-28 66 45


Download hiernaast de documenten met verdere info.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN